Search form

KajPromocija lokalnih mrež za trajnostno ucenje in pomoc organizacijam in razvojnim agencijam. KdoOrganizacije za izobraževanje odraslih ter razvojne agencije KjeVzhodni Veneto, Terske in Nadiške doline, Brda in Kras na italijanski strani ter obcine Bovec, Kobarid in Tolmin v Zgornjem Posocju, obcini Kanal in Brda ter severni hriboviti del Mestne obcine Nova Gorica.
STUDY CIRCLES > Home Page

KAJ JE ŠTUDIJSKI KROŽEK?

Študijski krožek je ena izmed oblik neformalnega izobraževanja odraslih, ki spodbuja aktivno sodelovanje udeležencev. Na takšen način pripomore tudi k razvoju  lokalne skupnosti. Vanj se običajno vključi od 10 do 14 oseb, ki jih druži skupni interes. Udeleženci študijskega krožka na srečanjih s pomočjo mentorja najprej oblikujejo načrt dela, s katerim postopoma dosežejo zastavljene cilje. Pri tem najprej ovrednotijo lastna znanja, opredelijo manjkajoča ter načine, kako bodo ta znanja pridobili.
Študijski krožek traja najmanj 40 ur. Prednost ima izkušenjsko učenje ter medsebojno in skupinsko učenje. Predvideno je tudi sodelovanje strokovnjakov in izvedba akcijskega cilja.

 

UDELEŽENCI

V študijske krožke se lahko vključijo odrasli ne glede na starost, izobrazbo, socialni status ali poklic.

PODROČJA

Ključne teme, ki jih bodo obravnavali študijski krožki so vezane na turizem, obujanje starih obrti, kulturno in naravno dediščino, trajnostno kmetijstvo ter tipične lokalne produkte.

OBMOČJE

Vzhodni Veneto, Terske in Nadiške doline, Brda in Kras na italijanski strani ter občine Bovec, Kobarid in Tolmin v Zgornjem Posočju, občini Kanal in Brda ter severni hriboviti del Mestne občine Nova Gorica.

IZVAJALCI

Ustanove, ki skrbijo za vseživljenjsko učenje ter razvojne agencije

Sodelujejo pri organizaciji delovnih srečanj s ciljem ugotavljanja potreb lokalnega okolja, pri vzpostavitvi mreže informacijskih točk ter pri pripravi čezmejnega modela študijskih krožkov z najmanj desetimi pilotnimi izvedbami.
Priložnosti: razvoj čezmejnega modela študijskih krožkov, ki bo povečal možnosti za vključitev v vseživljenjsko učenje na osnovi ugotovljenih potreb v lokalnem okolju.

več

ORGANIZACIJE

Občine, društva, zavodi, razvojne agencije, organizacije s turističnega, kmetijskega in obrtnega sektorja, združenja delavcev, organizacije civilne družbe

Sodelujejo pri ugotavljanju in vrednotenju izobraževalnih potreb v lokalnem okolju ter pri vzpostavitvi lokalne mreže, kot podpore za izvajanje pilotnih študijskih krožkov.
Priložnosti: vrednotenje virov in znanj na območju, promocija skupnostnega pristopa v aktivnostih, ki podpirajo lokalni razvoj.
 

več

UDELEŽENCI

Prebivalstvo ne glede na starost, izobrazbo ali status ter zaposleni v majhnih podjetjih s turistično, kmetijsko in obrtno dejavnostjo.

Sodelujejo pri sooblikovanju in izvedbi tematskih študijskih krožkov.
Priložnosti: razvoj skupnosti z učenjem in ovrednotenjem potreb lokalnega okolja, v smislu izboljšanja socialnega in ekonomskega položaja udeležencev.
 

več

 

ŠTUDIJSKI KROŽKI

Marec 2015

Študijski krožek: »PRP 2013-2020: BIOMASA KOT PRILOŽNOST ZA...

  Preizkusna dejavnost: spodbujanje omrežij za lesno biomaso   13-članska skupina,...

Maj 2014

Študijski krožek: OKOLJU PRIJAZNI TEKSTILNI IZDELKI

    16. maja v Koprivnem prireditev ob zaključku študijskega...

Capriva del Frili

18/06/2013

POHAJKOVANJE MED BIOLOŠKIM ZNANJEM IN OKUSI

Študijski krožek se je začel junuja na pobudo centra za izobraževanje...

Občina Zagraj (Italija)

arhiv

novice

ZNANSTVENA PUBLIKACIJA PROJEKTA

Sporočamo, da znanstveno publikacijo  "Lifelong learning devices for sustainable local...

19.02.2015

ČEZMEJNA MREŽA INFORMACIJSKIH TOČK ŠTUDIJSKIH KROŽKOV

Projekt Study Circles je spodbudilo vzpostavitev čezmejnega omrežja informacijskih točk, ki bodo...

19.02.2015

VIDEO : SKUPINSKO UČENJE NA ITALIJANSKO-SLOVENSKEM ČEZMEJNEM...

  Video posnetek »Skupinsko učenje na čezmejnem območju: primer študijskih...

arhiv